Gezond Lekker Slank | header foto

Algemene voorwaarden

Cursussen en lessen
1. Lessen/consulten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

2. Wanneer je een theorieles wilt inhalen, kun je dit telefonisch overleggen of via e-mail. Kijk van te voren even op de website welke mogelijkheden er zijn. Het inhalen van lessen is geen recht, wij proberen het echter voor jou mogelijk te maken.

3. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn voor een personal coaching consult, dient de cliënt Gezond Lekker Slank hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor afgesproken datum en tijdstip een bericht van verhindering aan Gezond Lekker Slank geeft, is Gezond Lekker Slank gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Intellectueel eigendom:
4. Gezond Lekker Slank behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Gezond Lekker Slank noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Gezond Lekker Slank verstrekt zijn.
Betaling:
5. Betaling dient contant of door overschrijving plaats te vinden binnen 8 dagen na bevestiging van de inschrijving.
6. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Gezond Lekker Slank gerechtigd om alle kosten te vorderen die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Annulering, afwezigheid en wijzigingen:
7. Na bevestiging van jouw inschrijving (via de website, e-mail, mondeling, telefonisch of op een cursus locatie), rekenen we voor annulering van de cursus € 25,- administratie kosten.
8. Bij schriftelijke annulering van een cursus nadat de cursus is gestart, ben je de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
9. Indien je door overmacht (hetgeen ter beoordeling van Gezond Lekker Slank is) een belangrijk deel van een cursus hebt moeten verzuimen, is Gezond Lekker Slank nimmer verplicht de deelnemersprijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.
10. Indien Gezond Lekker Slank de geplande data van een open contractactiviteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan heb je het recht jouw inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat je schriftelijk van de verandering op de hoogte bent gebracht.

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden:
11. Gezond Lekker Slank heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid:
12. Raadpleeg bij twijfel je specialist of huisarts voordat je de Gezond Lekker Slank methode gebruikt.
13. Het advies en/of de begeleiding van Gezond Lekker Slank is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Gezond Lekker Slank sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Gezond Lekker Slank verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Gezond Lekker Slank.
14. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Gezond Lekker Slank verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Gezond Lekker Slank nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Gezond Lekker Slank om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Gezond Lekker Slank te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Gezond Lekker Slank is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
15. Gezond Lekker Slank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de deelnemers. Zowel direct als indirect.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze:
17. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Gezond Lekker Slank is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Overige:
18. Wij zijn geopend voor lessen/consulten op de door ons vastgestelde tijden.
19. Voor vergoedingen van het cursusgeld voor je ziektekostenverzekering dien je polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Een factuur voor je ziektekostenverzekering krijg je op het einde van de cursus.

Privacyverklaring
20. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) deze privacyverklaring van Gezond Lekker Slank van toepassing.
21. De volgende 2 artikelen zijn direct van toepassing voor cursisten die zich inschrijven:
22. Door je in te schrijven voor een cursus of Personal Coaching van Gezond Lekker Slank ga je akkoord met het ontvangen van weekend e-mails die onderdeel zijn van het betreffende product.
23. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan op de website. Deze nieuwsbrief kun je eenvoudig stoppen door je onderaan de nieuwsbrief uit te schrijven.

Download de Algemene Voorwaarden

Beeldmerk | Gezond Lekker Slank

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang slimme tips, slanke recepten, het nieuwste rooster en leuke acties.

    Gewichtjes voeding bloknote | Gezond Lekker Slank | Rotterdam